mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2014r. Polska - 11,7%, woj.mazowieckie - 10,1%, powiat sierpecki - 22,8%      


powrót do strony głównej drukuj

2012-10-08 12:56:31


Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

          Forma ta może być organizowana na okres:

*  do 12 miesięcy dla:

 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych którzy nie ukończyli 27 roku
  życia, będących w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej - w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,

*  do 6 miesięcy dla:

 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Bezrobotny może zostać skierowany na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej  i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)
U organizatora stażu, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

U organizatora stażu niezatrudniającego pracowników staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu :
- w niedzielę i święta,
- w porze nocnej,
- w systemie pracy zmianowej,
- w godzinach nadliczbowych.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych
w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.            

Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Staż realizowany jest według programu, który powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych podczas stażu,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby odbywającej staż.

Stypendium oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od tej kwoty finansuje Powiatowy Urząd Pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt :
Powiatowy Urząd Pracy 09-200 Sierpc ul. Witosa 2

pokój nr 12
tel. 24 275 41 12 wew. 109

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 08.10.2012 12:56
Liczba wyświetleń: 21834

linia-art
zaokraglenie