mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2015r. Polska - 9,8%, woj.mazowieckie - 8,4%, powiat sierpecki - 20,7%      


powrót do strony głównej drukuj

2014-10-23 14:42:35

STAŻ


Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Forma ta może być organizowana na okres do 12 miesięcy dla bezrobotnych do 30. roku życia lub na okres do 6 miesięcy dla pozostałych bezrobotnych, pod warunkiem ustalenia dla tych bezrobotnych II profilu pomocy.

Bezrobotny może zostać skierowany na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

U organizatora stażu, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
U organizatora stażu niezatrudniającego pracowników staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Bezrobotny nie może odbywać stażu:

  • w niedzielę i święta,
  • w porze nocnej, 
  • w systemie pracy zmianowej,
  • w godzinach nadliczbowych.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.
Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy
09-200 Sierpc ul. Witosa 2
pokój nr 12
tel. 24 275 41 12 wew. 109

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 23.10.2014 14:42
Liczba wyświetleń: 10667

linia-art
zaokraglenie