mapa strony

Stopa bezrobocia na koniec lipca 2015r. Polska - 10,1%, woj.mazowieckie - 8,9%, powiat sierpecki - 21,2%      


powrót do strony głównej drukuj

2015-08-05 11:11:11

Międzynarodowe Targi Pracy i Integracji


OGŁOSZENIE


           Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku wraz z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Płocku organizują Międzynarodowe Targi Pracy i Integracji  dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. 

Targi odbędą się 2 października 2015 roku w  Centrum Widowiskowo Sportowym Orlen Arena w Płocku. 

          Wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu sierpeckiego chętne do uczestnictwa w targach proszone są  o zapisywanie się u doradców zawodowych (pokój nr 1,2 lub pod nr tel. (24) 275 42 15 wew.101 lub 115)  do dnia 15.09.2015r.

PUP zapewni osobom niepełnosprawnym dojazd na targi.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zredagował(a): Sylwia Kikolska
Data powstania: 05.08.2015 11:11
Liczba wyświetleń: 13066

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-07-31 14:02:32

List Ministerstwa Finansów


List MF

INFORMACJA

          Z początkiem wakacji Ministerstwo Finansów rozpoczęło letnią edycję paragonowej akcji edukacyjnej pod hasłem "Nie daj się oszukać, weź paragon". Prowadzona cyklicznie akcja odwołuje się do uczciwości i współodpowiedzialności za państwo.

Więcej informcji znajduje się w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik List MF do przedsiębiorców_Sprawdź Paragon.pdf List otwarty MF 2015-07-31 14:03:02 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 31.07.2015 14:02
Liczba wyświetleń: 14653

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-07-07 13:02:26

DOTACJE


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)" ,realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach naboru pozostało do udzielenia 7 dotacji dla bezrobotnych mężczyzn w wieku od 25 do 30 roku życia nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.

Złożenie wniosku musi być poprzedzone wizytą u doradcy klienta w siedzibie tut. Urzędu pok. 1, celem zweryfikowania kwalifikowalności osoby bezrobotnej do projektu.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 07.07.2015 13:02
Liczba wyświetleń: 26612

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-07-03 11:08:19

Ogłoszenie RPO WM
O G Ł O S Z E N I E

   Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój  rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)

Głównym  celem  projektu  jest  zwiększenie   możliwości   zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących  do  grup  defaworyzowanych pozostających  bez   pracy  w  powiecie sierpeckim

Projekt    zakłada   aktywizację   zawodową   340   bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej,  zarejestrowanych w tut. Urzędzie.
Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:
- co najmniej 236 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 24 osoby niepełnosprawne,
- co najmniej 102 osoby po 50 roku życia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. 287 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 53 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
- 17 % niepełnosprawnych uczestników projektu,
- 35 % długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
- 36 % uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
- 43 % uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

Wartość projektu wynosi 3 343 900 zł, w tym wkład EFS - 2 675 100 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu
ul. Witosa 2 nr telefonu 24 275 42 12
.

      
Zastępca Dyrektora Urzędu   
_ /_                    
                Jakub Smólczyński          
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 03.07.2015 11:08
Liczba wyświetleń: 27850

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-06-26 14:59:41

DOTACJE


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)", realizowanego w ramach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach naboru przewiduje się udzielenie 45 dotacji dla bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, w tym:
- 35 dla długotrwale bezrobotnych,
- 5 dla bezrobotnych niepełnosprawnych,
- 5 dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane na handel obwoźny i zakup samochodu osobowego. Wysokość środków przeznaczonych na zakup towaru nie może być większa niż 50% przyznanej kwoty.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta w siedzibie tut. Urzędu pok. 1, celem zweryfikowania kwalifikowalności osoby bezrobotnej do projektu. 

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 26.06.2015 14:59
Liczba wyświetleń: 31636

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-06-25 15:06:51

STAŻE


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)", realizowanego w ramach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
W ramach naboru przewiduje się organizację 187 miejsc odbywania stażu dla bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, będących jednocześnie bezrobotnymi:
- długotrwale,
- niepełnosprawnymi,
oraz dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
w terminach:
- 15.08.2015r. - 14.01.2016r.,
- 15.09.2015r. - 14.02.2016r.
Staże przeznaczone są dla bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 30.06.2015r.
Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będzie brana dotychczasowa współpraca Pracodawcy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania w siedzibie Urzędu (pokój nr 12) lub na stronie internetowej w zakładce DRUKI DO POBRANIA -PRACODAWCY

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.06.2015 15:06
Liczba wyświetleń: 32081

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-06-08 15:17:22

Ogłoszenie - rejestracja


Udostępniona rejestracja przez internet

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299), Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uruchomił możliwość rejestracji (w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
•      Zarejestruj się w Urzędzie on-line z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego bez potrzeby wizyty w Urzędzie kliknij >>>  lub

•      Umów się do rejestracji w Urzędzie przez Internet  kliknij >>>Ponadto informujemy, że rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących zgłąszających się bezpośrednio do Urzędu odbywa się w godzinach 8.00 - 13.00, natomiast dla osób korzystających z portalu www.praca.gov.pl w godzinach 13.00 - 15.00
.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 08.06.2015 15:17
Liczba wyświetleń: 420724

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-29 08:28:20

INFORMACJA (GDM)


GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że została uruchomiona strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży" , w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

- programu "Gwarancje dla młodzieży"
- oferty dla młodzieży,
- realizatorów programu.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.04.2015 08:28
Liczba wyświetleń: 63032

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-29 08:17:14

Informacja (PARP)


INFORMACJA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy instrument finansowy pn. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej przez kobiety wykonujące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące tego programu znajdują się na stronie internetowej PARP.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.04.2015 08:17
Liczba wyświetleń: 63030

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-20 10:23:10

BON SZKOLENIOWY


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia, którzy uzasadnią celowość tej formy pomocy poprzez:
 • uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie zatrudnienia następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego na okres minimum 3 miesięcy),
 • uprawdopodobnienie podjęcia działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie podjęcia działalności następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej)

Wnioski należy składać od 24.04.2015r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce DRUKI DO POBRANIA-BEZROBOTNI lub siedzibie Urzędu.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 20.04.2015 10:23
Liczba wyświetleń: 67876

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-20 10:20:10

BON NA ZASIEDLENIE


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia, którzy uzasadnią celowość tej formy pomocy poprzez uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, na okres co najmniej 6 miesięcy, w miejscowości:
 • oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub
 • do której czas dojazdu i powrotu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie 
(uprawdopodobnienie następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego lub pisemnej deklaracji o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej).

Wnioski należy składać od 24.04.2015r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce DRUKI DO POBRANIA-BEZROBOTNI lub siedzibie Urzędu.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 20.04.2015 10:20
Liczba wyświetleń: 67880

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-16 08:04:03

SZKOLENIA


POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)", realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla bezrobotnych do 30 roku życia nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, którzy uzasadnią celowość tej formy pomocy poprzez:
 • uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie zatrudnienia następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego na okres minimum 3 miesięcy),
 • uprawdopodobnienie podjęcia działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia (uprawdopodobnienie podjęcia działalności następuje poprzez załączenie do wniosku pisemnej deklaracji o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej)

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 20.03.2015r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.pup-sierpc.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA-BEZROBOTNI lub siedzibie Urzędu.


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 16.04.2015 08:04
Liczba wyświetleń: 85548

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-10 15:20:46

PROJEKT Strategia Aktywizacji Zawodowej


Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu prowadził rekrutację osób bezrobotnych z terenu powiatu sierpeckiego do projektu "Strategia Aktywizacji Zawodowej: adaptacja niemieckich rozwiązań w woj. mazowieckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez firmę TEB EDUKACJA oraz niemieckiego Partnera - bbw Bildungszentrum.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu 50 bezrobotnych zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Zrekrutowane osoby skorzystają z cyklu szkoleń grupowych:
 • Assessment Center , 
 • Soft Skills - zajęcia w celu podniesienia kompetencji „miękkich" osób bezrobotnych:
  • Zarządzanie czasem, 
  • Autoprezentacja-retoryka,
  • Komunikacja,
  •  Przedsiębiorczość ,
 • Szkolenia zawodowe - „Obsługa kasy fiskalnej" lub „Umiejętności handlowe i profesjonalna obsługa klienta".
Każdy uczestnik weźmie także udział w spotkaniach indywidualnych z zakresu:
 • Profilling (analiza kompetencji społecznych),
 • Soft Skills (opracowanie programu szkoleń miękkich celem rozwoju kompetencji osobistych),
 • Health coaching (opracowanie koncepcji działań prewencyjnych dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia).
Urząd zamierza kontynuować współpracę z firmą TEB EDUKACJA oraz podejmować kolejne działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i poprawę ich sytuacji.

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 10.04.2015 15:20
Liczba wyświetleń: 73326

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-04-09 15:02:30

OGŁOSZENIE POWER


O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I)

   Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt zakłada aktywizację zawodową 255 bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych wsparciem:

- co najmniej 131 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 6 osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. 
210 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 35 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, a dla 10 bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia. 
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
-  17% niepełnosprawnych uczestników projektu,
- 35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
- 36% uczestników projektu posiadających niskie kwalifikacje,
- 43% uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.
Wartość projektu wynosi 2 545 800 zł, w tym wkład EFS 2 145 700 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu
ul. Witosa 2 nr telefonu 024 275 42 12.


Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 09.04.2015 15:02
Liczba wyświetleń: 77110

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2015-01-08 10:52:15

INFORMACJA (SEPI)


SEPI


Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna    

S E P I

       Z dniem 19.05.2014 r. zostało wdrożone innowacyjne rozwiązanie usprawniające komunikacę pomiędzy instytucjami powiatu sierpeckiego, pozwalające na wymianę informacji drogą elektroniczną - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI.

    Platforma zapewnia natychmiastową i bezpieczną wymianę  danych  drogą  elektroniczną  pomiędzy powiatowym  urzędem  pracy  a  poszczególnymi ośrodkami pomocy  społecznej w zakresie dotyczącym wspólnych klientów.

Osoby, które dotychczas uzyskiwały w siedzibie urzędu pracy zaświadczenie do celów związanych z pomocą społeczną, mogą je uzyskać bezpośrednio we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej.

       Zaoszczędzi to osobom, które głównie są klientami opieki społecznej, dodatkowych kosztów związanych z przejazdem oraz czas na oczekiwanie w kolejce.

 

                                                                        DYREKTOR URZĘDU
                                                                                      - / -            
                                                                        Ewa Barchanowicz 

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 08.01.2015 10:52
Liczba wyświetleń: 231090

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-12-12 13:50:34

Ogłoszenie


Nowy program telewizyjny

OGŁOSZENIE

Firma producencka Tomasz Dąbrowski poszukuje uczestników do nowego programu telewizyjnego
"DO PRACY PRZYJMĘ"
.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik o programie DO PRACY PRZYJMĘ.docx Do_Pracy_Przyjmę 2014-12-12 13:45:42 Olejniczak Maria
załącznik Ogłoszenie casting.docx Casting 2014-12-12 13:57:18 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 12.12.2014 13:50
Liczba wyświetleń: 138945

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-24 12:14:14

INFORMACJA (SGH)


Wizyta studyjna

INFORMACJA

W dniu 21 listopada 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy miała miejsce wizyta studyjna studentów amerykańskich przebywających przez jeden semestr w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wizytę zainicjował Dział Programów Międzynarodowych SGH w ramach prowadzonych wykładów przez prof. dr. hab. Adama Kurzynowskiego nt. „Społeczne problemy współczesnej Polski".

Studenci zostali zapoznani z działalnością PUP na rzecz rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem na terenie powiatu sierpeckiego, z funkcjonowaniem Urzędu i formami pomocy oferowanej osobom poszukującym pracy.
Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.11.2014 12:14
Liczba wyświetleń: 152358

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-24 12:00:39

Informacja


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

INFORMACJA

        W dniu 14 listopada 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w kolejnym spotkaniu z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 , a do udziału w spotkaniu zaproszono też młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Sierpcu wraz z nauczycielami oraz przedstawicieli sierpeckich pracodawców.

           Tematem przewodnim obchodów jest „Otwarta firma - Biznes przy tablicy", a spotkania „Wsparcie w starcie".

         Ze strony PUP przedstawione zostały informacje uzasadniające potrzebę wspierania przedsiębiorczości na terenie powiatu sierpeckiego, a także zasady i warunki pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz efekty aktywizacji bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy - „Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej" w latach 2011 - 2014.


Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 24.11.2014 12:00
Liczba wyświetleń: 152357

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-14 08:51:14

Informacja


Wsparcie w starcie

INFORMACJA

Program,, Pierwszy biznes - Wsparcie  w starcie II''

       Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający Programem na podstawie umowy zawartej z  Ministerstwem  Pracy i Polityki Społecznej ogłasza o naborze wniosków o pożyczkę  od dnia 17 listopada 2014r.

       Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach programu oraz druki wniosków o udzielenie pożyczek znajdują się na stronie www.bgk.com.pl/wws

      Zainteresowani Programem winni nawiązać kontakt z pośrednikiem finansowym wybranym przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla woj. mazowieckiego - Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych e-mail: tise@tise.pl .

     Informacja o zasadach i warunkach udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy zamieszczona jest na stronie urzędu www.pup-sierpc.pl  w lewym menu  - pożyczki.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 14.11.2014 08:51
Liczba wyświetleń: 159981

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-11-05 08:36:12

Informacja (KFS)


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że w związku z koniecznością ustalania limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych do realizacji w 2015r. dlaosób powyżej 45 roku życia rozpoczynamy szacowanie zapotrzebowania na środki finansowe w ramach KFS na 2015r.

W zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy umieszczona jest ankieta , którą po wypełnieniu prosimy dostarczyć osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną do dnia 05.12.2014r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. formy wsparcia uzyskać można osobiście w siedzibie urzędu w pokoju nr 1 lub telefonicznie pod nr tel. (24) 275 42 12 wew.104 jak również na stronie internetowej w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 05.11.2014 08:36
Liczba wyświetleń: 166780

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-10-23 08:22:54

INFORMACJA


INFORMACJA

Dnia 22.10.2014r. o godzinie 15:00 – Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zorganizowała i przeprowadziła wspólnie z Dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu ćwiczenia przeciwpożarowe z praktycznego przeprowadzenia ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru i innych zdarzeń.

 

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 23.10.2014 08:22
Liczba wyświetleń: 175768

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-08-05 12:45:41

AKTUALNOŚCINa stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu, w menu głównym "INSTRUMENTY RYNKU PRACY" >> NOWE INSTRUMENTY RYNKU PRACY zamieszczona została informacja o nowych formach aktywizacji zawodowej wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czytaj dalej >>>

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 05.08.2014 12:45
Liczba wyświetleń: 234905

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-04-25 13:36:39

BEZPŁATNE DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza do skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa z zakresu zagadnień biznesowych związanych z uruchomieniem lub prowadzeniem dzialalności gospodarczej.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.doc 2014-04-25 13:38:08 Frydrychowicz Aneta

Zredagował(a): Aneta Frydrychowicz
Data powstania: 25.04.2014 13:36
Liczba wyświetleń: 282113

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2014-01-10 10:41:48

OGŁOSZENIE


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby  w Policji w 2014 roku:
- 28 stycznia (25 osób)
- 01 kwietnia (35 osób)
- 02 czerwca (60 osób)
- 05 sierpnia (44 osoby)
- 07 października (53 osoby)
- 02 grudnia (53 osoby)


   Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 3.jpg 2014-01-10 08:37:09 Tułodziecka Joanna
załącznik 4.jpg 2014-01-10 08:37:28 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 10.01.2014 10:41
Liczba wyświetleń: 333115

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-22 13:07:23

PROJEKT "PRZEPIS NA SUKCES"


Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność gospodarczą.

Fundacja Euro-Most realizuje III edycję  projektu "Przepis na sukces" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób,które zostaly zwolnione, bądź są przewidziane do zwolnienia z przyczyn związanych z zakladu pracy, zamieszkujących woj. mazowieckie.
Szczegóły w załączniku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat.pdf zał.1 2013-11-22 13:03:23 Tułodziecka Joanna

Zredagował(a): Joanna Tułodziecka
Data powstania: 22.11.2013 13:07
Liczba wyświetleń: 351628

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-11-18 08:25:03

INFORMACJA


Informacja dla pracodawców

Zapraszamy pracodawców oraz agencje pośrednictwa pracy do rejestracji na stronie www.apedukacjabiurokarier.pl.
Serwis umożliwia firmom bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przeglądanie bazy CV kandydatów na praktyki i do pracy z 36 miast.

W załączniku znajdą Państwo również Folder promocyjny dla pracodawców, wraz z szczegółowym wykazem kierunków kształcenia.


>>Załącznik do pobrania<<

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 18.11.2013 08:25
Liczba wyświetleń: 353489

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-10-29 10:04:28

Ogłoszenie


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych warsztatów, kursów i szkoleń można przeczytać na stronie www.promocjaikariera.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał1.jpg Załącznik1 2013-10-29 10:05:16 Olejniczak Maria
załącznik Zał2.jpg Załącznik2 2013-10-29 10:05:39 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 29.10.2013 10:04
Liczba wyświetleń: 362042

linia-art
powrót do strony głównej drukuj

2013-05-28 12:56:55

Informacja


Informacja dla pracodawców

Powiatowy URząd Pracy w Sierpcu udostępnia publikację Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej pn.: "Pomoc dla pracodawców i ich pracowników oferowana przez urzędy pracy - Informator".
Plik do pobrania w załączniku lub kliknij link .

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 130102_informator_dla_pracodawcow_drp.pdf INFORMATOR 2013-05-28 12:55:23 Olejniczak Maria

Zredagował(a): Maria Olejniczak
Data powstania: 28.05.2013 12:56
Liczba wyświetleń: 419300

linia-art
zaokraglenie